Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Slider

Regulamin Tratwa Festiwal Pleszew 2018

 1. Osoby uczestniczące w Festiwalu „Tratwa” w części warsztatowej muszą się wcześniej zarejestrować poprzez system rejestracji znajdujący się na stronie www.tratwa.com.pl. Każdy z uczestników wybiera jeden z warsztatów. O przyjęciu na dany warsztat decyduje kolejność zgłoszeń. Po przyjeździe Uczestnicy zgłaszają swoją obecność w biurze festiwalowym.
 2. Twoje dane takie jak Imię, nazwisko, pesel, adres zamieszkania, nr telefonu, informacja o chorobach przewlekłych. Potrzebne są organizatorom festiwalu do zapewnienia uczestnikom bezpieczeństwa na terenie festiwalu. Dane te nie będą udzielane innym podmiotom a wraz z zakończeniem festiwalu tj. 27.05 zostaną usunięte i trwale zniszczone. Pod pojęciem organizator rozumie się stowarzyszenie Tratwa na rzecz ewangelizacji młodzieży.
 3. Wszyscy przyjęci (Uczestnicy) otrzymują imienny identyfikator, który są zobowiązani nosić w widocznym miejscu.
 4. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania ogłoszeń i poleceń Organizatora.
 5. Uczestnicy zobowiązani są do całkowitej abstynencji od alkoholu, papierosów i wszelkich środków odurzających. Nie wolno również używać, ani posiadać materiałów uznanych za niebezpieczne.
 6. Wszyscy Uczestnicy, którzy zadeklarowali chęć noclegu, zobowiązani są do noclegu w Gimnazjum nr 1 im. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie.
 7. Za wszelkie szkody materialne dokonane przez Uczestników odpowiedzialność finansową ponoszą sami Uczestnicy (bądź ich opiekunowie).
 8. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione lub skradzione.
 9. Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania Organizatora o jakichkolwiek problemach zdrowotnych w zgłoszeniu elektronicznym, a także o wszelkich dolegliwościach chorobowych w trakcie festiwalu. Na terenie bazy i miejsc noclegowych cisza nocna obowiązuje
  w oznaczonych godzinach.
 10. Obecność na wszystkich zajęciach prowadzonych przez Organizatora jest obowiązkowa.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłaszającej się osoby bez podawania powodów odmownej decyzji. W razie niesubordynacji Uczestnika, Organizator ma prawo odesłać go i powiadomić opiekuna prawnego.
 12. Uczestnik, jak i wolontariusz posługujący w ramach „Tratwa” Festiwal, wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalanie i publikację wizerunku w materiałach promocyjnych „Tratwa” Festiwal na witrynach www, w prasie, etc. Organizator prawnie dba o pozytywne wykorzystywanie i upublicznianie wizerunku osób związanych z „Tratwa” Festiwal w ramach jego działalności.
 13. Wszelkie dobra powstałe na skutek działań wolontariuszy, a zlecone do wykonania przez Organizatora, w tym zdjęcia, filmy, zarejestrowane utwory muzyczne, wywiady, są własnością Organizatora, który dba o używanie tych dóbr, celem pomnażania Stowarzyszenia „Tratwa”.
 14. Odrębną regulacją prawną objęte są firmy zewnętrzne, wykonujące prace zlecone na rzecz „Tratwa” Festiwal na podstawie zawartych umów.
 15. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w Festiwalu „Tratwa” tylko i wyłącznie za zgodą rodziców / opiekunów prawnych wyrażoną na piśmie. Są także zobowiązane do przyjazdu i pobytu pod opieką osoby pełnoletniej, wskazanej przez rodziców / prawnych opiekunów. Wzór pisma znajduje się na stronie www.tratwa.com.pl. Wyżej wymienioną zgodę osoba niepełnoletnia musi posiadać przy sobie podczas festiwalu.